បញ្ហាដូរឈ្នោះផេក!!!! ដែលដឹងអំពីលក្ខខណ្ឌរបស់ទំព័រហ្វេសប៊ុកទេ? – Kalib9 បច្ចេកវិទ្យា​ | Kalib9
kalib9

បញ្ហាដូរឈ្នោះផេក!!!! ដែលដឹងអំពីលក្ខខណ្ឌរបស់ទំព័រហ្វេសប៊ុកទេ?

ភ្នំពេញ: ថ្ងៃនេះផងដែល កាលីប៩ ប្រែសម្រួលគន្លះនិងចម្ថល់មួយចំនួនធំដែលយើងតែងមើលរំលង់។

លក្ខខណ្ឌដូចខាងក្រោមក៏ដូចជាគោលការណ៍ទិន្នន័យនិងសេចក្តីថ្លែងការណ៍អំពីសិទ្ធិនិងការទទួលខុសត្រូវរបស់យើងអនុវត្តចំពោះគ្រប់ទំព័រហ្វេសប៊ុក។ លើសពីនេះមាតិកាទាំងអស់នៅលើទំព័រត្រូវតែគោរពតាមស្តង់ដារហ្វេសប៊ុករបស់យើង។ អ្នកមានទំនួលខុសត្រូវក្នុងការធានាថាទំព័ររបស់អ្នកអនុលោមទៅតាមច្បាប់និងបទបញ្ជាទាំងអស់។
I. ទូទៅ​ I.    General
A. ទំព័រសម្រាប់យីហោអង្គភាព (ទីកន្លែងឬអង្គការ) ឬតួរលេខសាធារណៈអាចត្រូវបានគ្រប់គ្រងតែប៉ុណ្ណោះដោយអ្នកតំណាងដែលមានការអនុញ្ញាតពីម៉ាក, អង្គភាព (ទីកន្លែងឬអង្គការ) ឬតួឯកសាធារណៈ (ទំព័រផ្លូវការ)
B. អ្នកប្រើប្រាស់ណាមួយអាចបង្កើតទំព័រដើម្បីបង្ហាញការគាំទ្រឬចំណាប់អារម្មណ៍លើម៉ាកយីហោអង្គភាព (ទីកន្លែងឬអង្គការ) ឬតួអង្គសាធារណៈបើវាមិនបំភ័ន្តអ្នកដទៃឱ្យគិតថាវាជាទំព័រផ្លូវការឬរំលោភបំពានសិទ្ធិរបស់នរណាម្នាក់។ ប្រសិនបើទំព័ររបស់អ្នកមិនមែនជាទំព័រផ្លូវការនៃយីហោអង្គភាព (ទីកន្លែងឬអង្គការ) ឬតួលេខសាធារណៈអ្នកត្រូវតែ:

i. មិននិយាយតាមសំលេងរឺក៏ប្រកាសមាតិកាដូចជាវាមកពីអ្នកតំណាងដែលមានសិទ្ធិក្នុងប្រធានបទរបស់ប្រធាន។ និង
ii. បញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថាទំព័រនេះមិនមែនជាទំព័រផ្លូវការនៃយីហោអង្គភាព (ទីកន្លែងឬអង្គការ) ឬតួឯកសាធារណៈទេ។
C. មាតិកាដែលបានបង្ហោះទៅទំព័រគឺសាធារណៈនិងអាចមើលបានដោយអ្នកគ្រប់គ្នាដែលអាចមើលទំព័រ។
D. អ្នកត្រូវបានតម្រូវឱ្យរឹតបន្តឹងការចូលទៅកាន់ទំព័រ (តាមមុខងាររបស់ហ្គេតរបស់យើង) នៅពេលចាំបាច់ដើម្បីធ្វើតាមច្បាប់និងគោលនយោបាយហ្វេសប៊ុករួមទាំងស្តង់ដារសហគមន៍របស់យើង។
E. អ្នកមិនអាចបង្កើតលក្ខខណ្ឌសម្រាប់ទំព័ររបស់អ្នកដែលមានទំនាស់ជាមួយសេចក្តីថ្លែងរបស់យើងអំពីសិទ្ធិនិងការទទួលខុសត្រូវគោលនយោបាយទិន្នន័យឬលក្ខខណ្ឌទាំងនេះ។

II ។ ការគ្រប់គ្រងទំព័រ II.    Page Management
A.ចម្លើយឈ្មោះទំព័រនិងអាសយដ្ឋានហ្វេសប៊ុក
ឈ្មោះទំព័រនិងអាសយដ្ឋានបណ្តាញហ្វេសប៊ុកត្រូវតែត្រិះរិះឆ្លុះបញ្ចាំងពីមាតិកាទំព័រ។ យើងអាចដកសិទ្ធិរដ្ឋបាលឬតម្រូវឱ្យអ្នកប្តូរឈ្មោះទំព័រនិងគេហទំព័រហ្វេសប៊ុកសម្រាប់គេហទំព័រដែលបរាជ័យក្នុងការបំពេញតាមតម្រូវការនេះ។
ឈ្មោះទំព័រត្រូវតែ:

i. មិនមានតែមួយគត់នៃពាក្យទូទៅ (ឧ។ “ស្រាបៀរ” ឬ “ភីស្សា”);
ii. ប្រើត្រឹមត្រូវ, grammatically correct capitalization និងអាចមិនរួមបញ្ចូលរដ្ឋធានីទាំងអស់, លើកលែងតែអក្សរកាត់;
iii. មិនរាប់បញ្ចូលនិមិត្តសញ្ញាតួអក្សរដូចជាវណ្ណយុត្តច្រើនហួសហេតុនិងការកំណត់ផ្លាកសញ្ញា។
iv. មិនរួមបញ្ចូលការពិពណ៌នានាំអោយឬគុណសម្បត្តិដែលមិនចាំបាច់។
មិនបំភ័ន្តអ្នកដទៃឱ្យគិតថាវាជាទំព័រផ្លូវការនៃប្រធានបទរបស់ប្រធានបទឬត្រូវបានផ្តល់សិទ្ធិដោយអ្នកតំណាងដែលមានសិទ្ធិលើប្រធានបទរបស់ប្រធានបទ។ និង
vi. មិនបំពានសិទ្ធិរបស់នរណាម្នាក់។

B. ឈ្មោះនៃការផ្លាស់ប្តូរនិងការបញ្ចូលគ្នា
ការផ្លាស់ប្តូរឈ្មោះនិងការរួមបញ្ចូលគ្នាមិនត្រូវមានការបោកបញ្ឆោតឬមិនចង់បានទេហើយមិនចាំបាច់ផ្លាស់ប្តូរប្រធានបទរបស់ប្រធានបទ។ លើសពីនេះទៀតអ្នកមិនត្រូវស្នើសុំការផ្លាស់ប្តូរឈ្មោះឬបញ្ចូលចូលគ្នាដែលនឹងធ្វើឱ្យប្រភេទទំព័រផលិតផលឡើងវិញទៅទំព័រម៉ាកយីហោឬទំព័រគំនិតទៅទំព័រម៉ាកឬក្រុមទៅទំព័រនោះទេ។
ការប្រមូលទិន្នន័យ
ប្រសិនបើអ្នកប្រមូលព័ត៌មាននិងព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីអ្នកប្រើប្រាស់នឹងបញ្ជាក់ឱ្យច្បាស់ថាអ្នក (មិនមែនហ្វេសប៊ុក) កំពុងប្រមូលវាហើយអ្នកនឹងផ្តល់ការជូនដំណឹងអំពីនិងទទួលបានការព្រមព្រៀងពីអ្នកប្រើប្រាស់សម្រាប់ការប្រើប្រាស់មាតិកានិងព័ត៌មានដែលអ្នកប្រមូលបាន។ ដោយមិនគិតពីរបៀបដែលអ្នកទទួលបានមាតិកានិងព័ត៌មានពីអ្នកប្រើ អ្នកត្រូវទទួលខុសត្រូវចំពោះការធានាសិទ្ធិចាំបាច់ទាំងអស់ដើម្បីប្រើមាតិកានិងព័ត៌មានរបស់ពួកគេឡើងវិញ។
អ្នកនឹងមិនប្រមូលព័ត៌មានឬព័ត៌មានរបស់អ្នកប្រើឬបើមិនដូច្នេះទេចូលប្រើហ្វេសប៊ុកដោយប្រើមធ្យោបាយស្វ័យប្រវត្តិ (such as harvesting bots, robots, spiders, or scrapers) ដោយគ្មានការអនុញ្ញាតរបស់យើង។
កុំប្រើព័ត៌មានដែលទទួលបានពីអន្តរកម្មរបស់មនុស្សម្នាក់ជាមួយការអំពាវនាវឱ្យមានសកម្មភាពរបស់អ្នកសម្រាប់គោលបំណងផ្សេងទៀតក្រៅពីការផ្តល់សេវាកម្មដែលភ្ជាប់ជាមួយការអំពាវនាវទៅសកម្មភាព។ ប្រសិនបើអ្នកចង់ប្រើព័ត៌មាននេះសម្រាប់គោលបំណងផ្សេងទៀតមុនដំបូងសូមទទួលការយល់ព្រមជាក់លាក់របស់បុគ្គលម្នាក់។
ឃការដាក់ស្លាក
អ្នកមិនត្រូវដាក់ស្លាកស្លាកមិនត្រឹមត្រូវឬលើកទឹកចិត្តអ្នកប្រើឱ្យដាក់ស្លាកស្លាកមិនត្រឹមត្រូវ (ex: don’t encourage people to tag themselves in photos if they aren’t in the photo). ។

III. លក្ខណៈពិសេសទំព័រ​ III.    Page Features
A. មាតិកាដែលមានម៉ាកនៅលើទំព័រ
1. មាតិកាយីហោត្រូវតែគោរពតាមគោលនយោបាយមាតិកាយីហោរបស់យើង។
2. អ្នកត្រូវគោរពតាមច្បាប់និងបទបញ្ជាគ្រប់បែបយ៉ាងរួមទាំងការធានាថាអ្នកផ្តល់ការបង្ហាញចាំបាច់ទាំងអស់ដល់មនុស្សដែលប្រើហ្វេសប៊ុកដូចជាការបង្ហាញណាមួយដែលចាំបាច់ដើម្បីបង្ហាញពីលក្ខណៈពាណិជ្ជកម្មនៃមាតិកាដែលអ្នកបានបង្ហោះ។
B. គម្របទាំងអស់គឺសាធារណៈ។
នេះមានន័យថាអ្នកដែលចូលទំព័ររបស់អ្នកនឹងអាចឃើញគម្របរបស់អ្នក។ គម្របមិនអាចបញ្ឆោតបញ្ឆោតឬរំលោភលើការរក្សាសិទ្ធិរបស់នរណាម្នាក់ឡើយ។ អ្នកប្រហែលជាមិនលើកទឹកចិត្តឱ្យមនុស្សផ្ទុកគម្របរបស់អ្នកទៅកាន់ពេលវេលាកំណត់ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ពួកគេទេ។
C.កម្មវិធីនៅលើទំព័រ
កម្មវិធីនៅលើទំព័ររបស់អ្នកត្រូវតែគោរពតាមគោលនយោបាយហ្វេសប៊ុក។

ផ្តល់ជូន

If you create an offer using Facebook’s offer creation tool, the following policies apply:
i. ការផ្តល់ជូនរបស់ហ្វេសប៊ុកត្រូវតែមានក្នុងរយៈពេលកំណត់។
ii. អ្នកអាចដំណើរការការផ្តល់ជូនប្រសិនបើអ្នកជាអ្នកជំនួញឬអ្នកផលិតផលិតផលឬសេវាកម្មដែលអ្នកកំពុងផ្សព្វផ្សាយ។
iii. អ្នកត្រូវតែបង្ហាញយ៉ាងច្បាស់និងច្បាស់លាស់នូវការរឹតបន្តឹងលើការផ្តល់ជូនរបស់អ្នក (ដូចជាកាលបរិច្ឆេទផុតកំណត់ឬការកំណត់លើការរំដោះជាដើម)
iv. អ្នកគឺជាអ្នកទទួលខុសត្រូវតែម្នាក់សំរាប់ការរំដោះមិនត្រឹមត្រូវការក្លែងបន្លំជម្លោះឬបញ្ហាផ្សេងទៀតដែលកើតឡើងពីការចែកចាយនិង / ឬការលោះការផ្តល់ជូនរបស់អ្នក។
ប្រសិនបើការផ្តល់ជូនរបស់អ្នកអាចត្រូវបានដោះដូរនៅអ្នកជំនួញដែលមិនបានដំណើរការដោយអ្នកនោះវាគឺជាការទទួលខុសត្រូវរបស់អ្នកផ្ទាល់ក្នុងការទាក់ទងជាមួយអ្នកជំនួញនិងធានាថាពួកគេគោរពតាមការផ្តល់ជូនរបស់អ្នក។
vi. អ្នកត្រូវតែប្រើឧបករណ៍បង្កើតការផ្តល់ជូនសម្រាប់មុខងារដែលមានបំណងរបស់ខ្លួននិងមិនដើម្បីលើកកម្ពស់គេហទំព័ររបស់អ្នកឬព័ត៌មានទំនាក់ទំនងផ្សេងទៀតឬដើម្បីផ្តល់នូវសមមូលនៃប័ណ្ណអំណោយវិញ្ញាបនប័ត្រអំណោយឬប័ណ្ណមានតម្លៃ។
           vii. អ្នកគឺជាអ្នកទទួលខុសត្រូវក្នុងការធានាថាការផ្តល់ជូនរបស់អ្នកត្រូវគោរពតាមលក្ខខណ្ឌទាំងនេះនិងច្បាប់ច្បាប់និងបទបញ្ជាទាំងអស់។ ការផ្តល់ជូនគឺជាកម្មវត្ថុនៃបទប្បញ្ញត្តិជាច្រើន (ដូចជាការបញ្ចុះតម្លៃគ្រឿងស្រវឹងនិងផ្តល់ជូនទីផ្សារដល់អនីតិជន) ហើយប្រសិនបើអ្នកមិនប្រាកដថាការផ្តល់ជូនរបស់អ្នកអនុលោមទៅតាមច្បាប់ដែលអនុវត្តសូមពិគ្រោះជាមួយអ្នកជំនាញ។

ការផ្សព្វផ្សាយ

ប្រសិនបើអ្នកប្រើហ្វេសប៊ុកដើម្បីទំនាក់ទំនងឬគ្រប់គ្រងការផ្សព្វផ្សាយមួយ (ex: a contest or sweepstakes) អ្នកត្រូវទទួលខុសត្រូវចំពោះដំណើរការស្របច្បាប់នៃការផ្តល់ជូននោះរួមមាន:
           i. ច្បាប់ផ្លូវការ
           ii. ផ្តល់ជូននូវល័ក្ខខ័ណ្ឌនិងលក្ខណសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់ (ex: age and residency restrictions); និង
           iii. ការអនុលោមទៅតាមច្បាប់និងបទបញ្ជាទាំងឡាយដែលគ្រប់គ្រងការលើកកម្ពស់និងរង្វាន់ទាំងអស់ដែលផ្តល់ជូន (ex: registration and obtaining necessary regulatory approvals)
កម្មវិធីពិសេសនៅលើ Facebook ត្រូវតែរួមបញ្ចូល:
          i. ការចេញផ្សាយហ្វេសប៊ុកពេញលេញដោយអ្នកចូលរួមឬអ្នកចូលរួមនីមួយៗ។
          ii. ការទទួលស្គាល់ថាការផ្សព្វផ្សាយនេះគឺមិនមានឧបត្ថម្ភគាំទ្រ, គាំទ្រឬគ្រប់គ្រងដោយឬជាប់ទាក់ទងជាមួយហ្វេសប៊ុកទេ។
ការផ្សព្វផ្សាយអាចត្រូវបានគ្រប់គ្រងនៅលើទំព័រឬនៅក្នុងកម្មវិធីនៅលើហ្វេសប៊ុក។ ការកំណត់ពេលវេលាផ្ទាល់ខ្លួននិងការតភ្ជាប់មិត្តភក្តិមិនត្រូវបានប្រើដើម្បីគ្រប់គ្រងការផ្សព្វផ្សាយ (ex: “share on your Timeline to enter” or “share on your friend’s Timeline to get additional entries”, and “tag your friends in this post to enter” are not permitted). ។
យើងនឹងមិនជួយអ្នកក្នុងការគ្រប់គ្រងនៃការផ្សព្វផ្សាយរបស់អ្នកហើយអ្នកយល់ព្រមថាប្រសិនបើអ្នកប្រើសេវាកម្មរបស់យើងដើម្បីគ្រប់គ្រងការផ្សព្វផ្សាយរបស់អ្នកអ្នកនឹងធ្វើដូច្នេះដោយហានិភ័យផ្ទាល់របស់អ្នក។

IV ខ្លឹមសារទំព័រ IV.    Page Content

A. ទំព័រផ្សព្វផ្សាយការលក់ឯកជននៃទំនិញឬសេវាកម្មដែលមានបញ្ញត្តិ (រួមទាំងអាវុធប្រើប្រាស់គ្រឿងស្រវឹងថ្នាំជក់ឬផលិតផលមនុស្សពេញវ័យ) ត្រូវដាក់កម្រិតលើការចូលអាយុ ១៨ ឆ្នាំ
B. ទំព័រដែលផ្សព្វផ្សាយឬសម្របសម្រួលល្បែងស៊ីសងល្បែងស៊ីសងល្បែងស៊ីសងឬល្បែងស៊ីសងតាមអ៊ីនធឺណែតសៀវភៅល្បែងប៊ីងហ្គោឬល្បែងបៀគឺត្រូវបានអនុញ្ញាតនៅក្នុងប្រទេសជាក់លាក់ដែលមានការអនុញ្ញាតពី Facebook
C. ទំព័រមិនត្រូវផ្សព្វផ្សាយការលក់ឱសថតាមវេជ្ជបញ្ជាទេ។ ទំព័រសម្រាប់ឱសថស្ថានលើបណ្តាញអាចត្រូវបានអនុញ្ញាតជាមួយនឹងការអនុញ្ញាតជាមុនពី Facebook
D. ទំព័រមិនត្រូវមានពាក្យបណ្តឹងក្លែងបន្លំ, បំភាន់, ក្លែងបន្លំឬបោកបញ្ឆោត។
E. មិនរាប់បញ្ចូលផលិតផលភាគីទីបីម៉ាកឬអ្នកឧបត្ថម្ភភាគីទីបីនៅក្នុងរូបថតគម្របទំព័រឬរូបថតរបស់អ្នក។
សញ្ញាបង្ហាញនៅលើទំព័របង្ហាញត្រូវតែបង្ហាញយ៉ាងត្រឹមត្រូវអំពីការបង្ហាញនិងមិនត្រូវតំណាងអង្គភាពឬបណ្តាញមេ។
នៅពេលដែលចែករំលែកតំណភាគីទីបីពីទំព័ររបស់អ្នកកុំកែសម្រួលធាតុណាមួយនៃការមើលជាមុន។