ប្រស្នា៖ សុំ​ទឹក​មួយ​កែវ – Kalib9 គំនិត | Kalib9
kalib9

ប្រស្នា៖ សុំ​ទឹក​មួយ​កែវ

សង្គមខ្មែរយើងពីសម័យមុនតែងតែនិយមប្រើប្រាស់ប្រស្នាក្នុងការល្បងសម្ថភាព។

ប្រស្នា៖ សុំ​ទឹក​មួយ​កែវ
បុរស ​ម្នាក់​ដើរ​ចូល​ទៅក្នុង​ហាង​មួយ​សុំ​ទឹក​គេ​ផឹក​មួយ​កែវ។ ម្ចាស់​ហាង​ចេញ​មក​ដក​កាំ​ភ្លើង​ភ្ជុង​មុខ​បុរស​នោះ។ បុរស​នោះ​ មិន​ត្រឹម​តែ​មិន​ខឹង​ទេ​ថែម​ទាំង​អរគុណ​ទៀត​។ តើ​មក​ពី​មូល​ហេតុ​អ្វី?

 

ចម្លើយ៖
បុរស​ម្នាក់​នោះ​ត្អើក​​ពេក​ទើប​ទៅ​សុំ​ទឹក​គេ​ផឹក ម្ចាស់​ហាង​ឃើញ​អាណិត​ពេក​ក៏​ដក​កាំភ្លើង​ភ្ជុង​ ធ្វើ​ឲ្យ​បុរស​នោះ​ភ័យ​ខ្លាំង ក៏​បាត់​ត្អើក ហេតុ​នេះ​ទើប​បុរស​នោះ​អរគុណ​ម្ចាស់​ហាង។

error: Content is protected !!