ឳកាសដើម្បីទទួលបានអាហារូបករណ៍សំរាប់កម្មវិធីសិក្សាភាសាជប៉ុននៅសកលវិទ្យាល័យ Meiji ប្រទេសជប៉ុនឆ្នាំ 2018 – Kalib9 គំនិត | Kalib9
kalib9

ឳកាសដើម្បីទទួលបានអាហារូបករណ៍សំរាប់កម្មវិធីសិក្សាភាសាជប៉ុននៅសកលវិទ្យាល័យ Meiji ប្រទេសជប៉ុនឆ្នាំ 2018

ការពិពណ៌នាអាហារូបករណ៍: សាកលវិទ្យាល័យ Meiji មានសេចក្តីរីករាយសូមប្រកាសកម្មវិធីភាសាជប៉ុនសម្រាប់និស្សិតអន្ដរជាតិនៅក្នុងរដូវរងាឆ្នាំ 2018 ។

***អំពីសាកលវិទ្យាល័យ:

សាកលវិទ្យាល័យ Meiji ជាសាកលវិទ្យាល័យឯកជនមួយដែលមានទីតាំងនៅទីក្រុងតូក្យូ និងកូវ៉ាសាគី ដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងក្នុងឆ្នាំ 1881 ដោយមេធាវីចំនួនបីនាក់គឺ លៅក  Kishimoto Tatsuo លោក Miyagi និង លោក Yashiro Misao ។

***កម្រិតសញ្ញាប័ត្រ:

អាហារូបករណ៍អាចរកបានសម្រាប់បន្តកម្មវិធីភាសាជប៉ុន។

***មុខវិជ្ជាដែលអាចរកបាន:

អាហារូបករណ៍ត្រូវបានផ្តល់ជូនដើម្បីសិក្សាភាសាជប៉ុន។

***អត្ថប្រយោជន៍ផ្នែកអាហារូបករណ៍:

កម្មវិធីភាសាជប៉ុនត្រូវបានគេជ្រើសរើសជាកម្មវិធីគាំទ្រសិស្សផ្លាស់ប្តូរនិស្សិតឧបត្ថម្ភដោយ JASSO ។ សាកលវិទ្យាល័យ Meiji នឹងផ្តល់អាហារូបករណ៍ (JPY 80,000) នៅថ្ងៃចុងក្រោយនៃកម្មវិធីនេះដល់អ្នកចូលរួមដែលជានិស្សិតថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់នៃគ្រឹះស្ថានរបស់សាកលវិទ្យាល័យ Meiji និងបំពេញតាមតម្រូវការដែលបានកំណត់ដោយ JASSO ។

***សិទ្ធិទទួលបាន:

និស្សិតថ្នាក់ឧត្តមសិក្សាឬនិស្សិតបញ្ចប់ការសិក្សាថ្នាក់សាកលវិទ្យាល័យនៅបរទេស។

***សញ្ជាតិដែលមានសិទ្ធិ:

និស្សិតអន្ដរជាតិមានសិទ្ធិដាក់ពាក្យសុំ។

***នីតិវិធីនៃការដាក់ពាក្យសុំ:

ដើម្បីដាក់ពាក្យសុំអាហារូបករណ៍អ្នកដាក់ពាក្យសុំ ត្រូវតែដាក់ពត៌មានជាផ្លូវការ (ជាមួយនឹងការចុះបញ្ជីសាកលវិទ្យាល័យរបស់អ្នកដែលមានបោះត្រារបស់សាលា ហើយត្រូវសរសេរជាភាសាជប៉ុនឬភាសាអង់គ្លេស) ។

Application Form

***ថ្ងៃផុតកំណត់:

ថ្ងៃផុតកំណត់នៃការដាក់ពាក្យសុំគឺថ្ងៃទី 12 ខែតុលាឆ្នាំ 2017 ។

Scholarship Link

 

ប្រភពដើម៖ https://www.scholarshipsads.com/japan-scholarships/