អត្ថន័យលម្អិតរបស់ទម្រង់ថ្ងាសនីមួយៗ – Kalib9 ហុងស៊ុយ | Kalib9
kalib9

អត្ថន័យលម្អិតរបស់ទម្រង់ថ្ងាសនីមួយៗ

ថ្ងាសមនុស្សយើងមានច្រើន បែប និង ច្រើនសណ្ឋានណាស់ ប៉ុន្តែរាល់ទម្រង់នីមួយៗ តែងបាន សបញ្ជាក់អំពីចរិកលក្ខណៈ របស់បុគ្គលនីមួយៗរៀងៗខ្លួនផងដែរ ។ ជាទូទៅថ្ងាសមនុស្សត្រូវបាន បែងចែកជា ៦ទម្រង់ គឺ ថ្ងាស​មាន​ទម្រង់​៤​ជ្រុង​ទ្រវែង, លើ​សាច់​ថ្ងាស​មាន​ស្នាម​ជ្រីវជ្រួញ , សាច់​ថ្ងាស​មាន​ស្នាម​ជ្រួញ​បន្តិចបន្តួច, សាច់​ថ្ងាស​សមាន​រាង​ត្រងិល ឬ​ឆក​ធំ, ថ្ងាស​រាង​ប៉ោង​មូល និង ថ្ងាស​រាង​ចង្អៀត​ហើយ​ខ្លី!

ខាងក្រោមនេះគឺជាអត្ថន័យលម្អិតរបស់ទម្រង់ថ្ងាសនីមួយៗ៖