វិចិត្រករ Dran ធ្វើឲ្យអ្នកឃើញពីភាពពិតនៃសង្គមមនុស្សកាន់តែច្បាស់ – Kalib9 ប្លែកៗ | Kalib9
kalib9

វិចិត្រករ Dran ធ្វើឲ្យអ្នកឃើញពីភាពពិតនៃសង្គមមនុស្សកាន់តែច្បាស់

វិចិត្រករគំនូរតាមដងផ្លូវ ឬ Street Art លោក Dran បានកើតនៅទីក្រុង Toulouse ប្រទេសបារាំង ក្នុងឆ្នាំ ១៩៧៩ ។ ក្រៅពីការគូរគំនូរ Street Art លោកក៏ជាអ្នកគូសគំនូរ រិះគន់សង្គម រិះគន់អ្នកមានអំណាច និងគំនូរដែលបង្ហាញពីទស្សនរបស់គាត់ចំពោះសង្គមមួយនេះ ។

លោក Dran ធ្លាប់បាននិយាយថា “ឪពុកខ្ញុំចង់ឱ្យខ្ញុំធ្វើការជាមួយគាត់ក្នុងកិច្ចការសាងសង់ ប៉ុន្តែដោយសារតែដៃរបស់ខ្ញុំតូចពេកក្នុងកាន់ញញួរ ខ្ញុំក៏បានផ្ញើខ្សែជីវិតរបស់ខ្ញ៉ំជាមួយនឹងគំនូរ” ។

ហើយខាងក្រោមនេះគឺជាគំនូរបែបរិះគន់សង្គម និងអ្នកមានអំណាច ក៏ដូចជាការបង្ហាញពីទស្សនរបស់គាត់ចំពោះសង្គមផងដែរ ៖

វិចិត្រករគំនូរតាមដងផ្លូវ ឬ Street Art លោក Dran បានកើតនៅទីក្រុង Toulouse ប្រទេសបារាំង ក្នុងឆ្នាំ ១៩៧៩ ។ ក្រៅពីការគូរគំនូរ Street Art លោកក៏ជាអ្នកគូសគំនូរ រិះគន់សង្គម រិះគន់អ្នកមានអំណាច និងគំនូរដែលបង្ហាញពីទស្សនរបស់គាត់ចំពោះសង្គមមួយនេះ ។

 

វិចិត្រករគំនូរតាមដងផ្លូវ ឬ Street Art លោក Dran បានកើតនៅទីក្រុង Toulouse ប្រទេសបារាំង ក្នុងឆ្នាំ ១៩៧៩ ។ ក្រៅពីការគូរគំនូរ Street Art លោកក៏ជាអ្នកគូសគំនូរ រិះគន់សង្គម រិះគន់អ្នកមានអំណាច និងគំនូរដែលបង្ហាញពីទស្សនរបស់គាត់ចំពោះសង្គមមួយនេះ ។

វិចិត្រករគំនូរតាមដងផ្លូវ ឬ Street Art លោក Dran បានកើតនៅទីក្រុង Toulouse ប្រទេសបារាំង ក្នុងឆ្នាំ ១៩៧៩ ។ ក្រៅពីការគូរគំនូរ Street Art លោកក៏ជាអ្នកគូសគំនូរ រិះគន់សង្គម រិះគន់អ្នកមានអំណាច និងគំនូរដែលបង្ហាញពីទស្សនរបស់គាត់ចំពោះសង្គមមួយនេះ ។

វិចិត្រករគំនូរតាមដងផ្លូវ ឬ Street Art លោក Dran បានកើតនៅទីក្រុង Toulouse ប្រទេសបារាំង ក្នុងឆ្នាំ ១៩៧៩ ។ ក្រៅពីការគូរគំនូរ Street Art លោកក៏ជាអ្នកគូសគំនូរ រិះគន់សង្គម រិះគន់អ្នកមានអំណាច និងគំនូរដែលបង្ហាញពីទស្សនរបស់គាត់ចំពោះសង្គមមួយនេះ ។

ប្រភព​ ៖ Boredpanda