ប្លែកៗ!!រថយន្តនេះមើលពីក្រៅចាស់គគ្រិចណស់ តែបើចូលអង្គុយខាងក្នុងវិញដឹងតែញ៉ាក់សាច់ម៉ង! – Kalib9 ប្លែកៗ | Kalib9
kalib9

ប្លែកៗ!!រថយន្តនេះមើលពីក្រៅចាស់គគ្រិចណស់ តែបើចូលអង្គុយខាងក្នុងវិញដឹងតែញ៉ាក់សាច់ម៉ង!

រថយន្តនេះមើលពីក្រៅចាស់គគ្រិចណស់ តែបើចូលអង្គុយខាងក្នុងវិញដឹងតែញ៉ាក់សាច់ម៉ង!

យើងបានដឹងហើយថានៅក្នុងសម័យកាលបច្ចុប្បន្ន បើសិនមានរថយន្តដ៍ទំនើបបានបង្ហាញនៅភាពលេចធ្លោរបស់វា ពិតណាស់វាអាចនឹងមានចោរកម្មកើតឡើង។ប៉ុន្តែមានក្រុមហ៊ុនមួយបានប្រើវិធីសាស្ត្រដែលស្មានមិនដល់ ដើម្បីការពាររថយន្តរបស់គាត់ពីរចោរកម្ម។គឺម្ចាស់រថយន្តវ៉ុលវ៉េហ្សែនដឹកជញ្ជូនមួយបានសំរេចចិត្តការពារវា ដោយគ្របដណ្តប់រថយន្តថ្មីនេះនៅក្នុងសំបកប្លាស្ទិចមើលទៅដូចជាស្នាមក្រហែងអញ្ចឹង!

អ្នកអាចមើលវាបាននៅខាងក្រោមនេះ៖

អ្នកអាចមើលវាបាននៅខាងក្រោមនេះ៖

អ្នកអាចមើលវាបាននៅខាងក្រោមនេះ៖

អ្នកអាចមើលវាបាននៅខាងក្រោមនេះ៖

អ្នកអាចមើលវាបាននៅខាងក្រោមនេះ៖

អ្នកអាចមើលវាបាននៅខាងក្រោមនេះ៖

អ្នកអាចមើលវាបាននៅខាងក្រោមនេះ៖

អ្នកអាចមើលវាបាននៅខាងក្រោមនេះ៖

អ្នកអាចមើលវាបាននៅខាងក្រោមនេះ៖

អ្នកអាចមើលវាបាននៅខាងក្រោមនេះ៖

ប្រភពៈ​ BOREDPANDA.COM​