វិចិត្រករម្នាក់គូសគំនូរបង្ហាញពីជីវិតប្រចាំថ្ងៃរបស់គាត់និងភរិយា ឃើញហើយរំភើបចិត្តជំនួស – Kalib9 ចែកចាយ ប្លែកៗ | Kalib9
kalib9

វិចិត្រករម្នាក់គូសគំនូរបង្ហាញពីជីវិតប្រចាំថ្ងៃរបស់គាត់និងភរិយា ឃើញហើយរំភើបចិត្តជំនួស

វិចិត្រករគំនូរឌីជីថលលោក Yehuda Adi Devir បានធ្វើឲ្យគ្រប់គ្នារំភើបចិត្តនិងគំនូរឌីជីថលដែលគាត់បានគូរៀបរាប់ពីជីវិតប្រចាំថ្ងៃរបស់លោកនិងភរិយាឈ្មោះ Maya ។ អ្នកគ្រប់គ្នានៅពេលដែលបានឃើញរូបភាពទាំងនោះហាក់មានភាពរំភើបចិត្ត និង ច្រណែនពីជីវិតដ៏ផ្អែមល្ហែមរបស់ពួកគេខ្លាំង ។

ចុះអ្នកវិញមានអារម្មណ៍យ៉ាងណាដែរ សាកមើលទៅមើល ៖

ប្រភព ៖ Boredpanda

Who want to apply to study in Japan? And don’t know how to apply, right? Ok, Don’t worry. Please take your mobile and then call to 069373168 for consulting. Don’t be late because admission nearly close.