សមុទ្រជាកន្លែងដែលចម្លែកបំផុតលើផែនដីនៅពេលយប់ – Kalib9 ប្លែកៗ | Kalib9
kalib9

សមុទ្រជាកន្លែងដែលចម្លែកបំផុតលើផែនដីនៅពេលយប់

នៅពេលដែលផែនដីចាប់ផ្តើមងងឹត ភាពខុសគ្នារវាងដែនដីនិងទឹកក៏ចាប់ផ្តើមមានឡើង។នៅលើដីពន្លឺភ្លើងនឹងចូលមកជំនួសដើម្បីបំភ្លឺ ប៉ុន្តែផ្ទៃមហាសមុទ្រដ៏ធំវិញនឹងក្លាយជាកន្លែងងងឹតបំផុត។ក្នុងស្ថានភាពងងឹតនេះ មនុស្សភាគច្រើននឹងមិនដែលចាប់អារម្មណ៍ថាមានអ្វីចម្លែកកើតឡើងឬអត់។ការពិតទៅវាមានច្រើនដែលយើងមិនធ្លាប់បានដឹង៖

១.ប្លង់តុង៖ ទស្សនីយភាពថ្មីនិងអស្ចារ្យ ដែលមនុស្សគ្រប់គ្នាប្រាថ្នាឃើញវាដោយផ្ទាល់ភ្នែកម្តងក្នុងឆាកជីវិត។ពន្លឺតូចៗទាំងនេះចេញពីdinoflagellatesដែលជាសត្វតូចល្អិតបំផុតក្នុងមហាសមុទ្រ។

Great white shark (Carcharodon carcharias) breaching at night, with moon behind. False Bay, Cape Town, South Africa. Small repro only.

ប្រភព៖ BBC

Who want to apply to study in Japan? And don’t know how to apply, right? Ok, Don’t worry. Please take your mobile and then call to 069373168 for consulting. Don’t be late because admission nearly close.