មកស្គាល់ Logo ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់កីឡាករបាល់ទាត់លំដាប់ពិភពលោកទាំង ២០ រូប – Kalib9 ប្លែកៗ | Kalib9
kalib9

មកស្គាល់ Logo ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់កីឡាករបាល់ទាត់លំដាប់ពិភពលោកទាំង ២០ រូប

ក្រុមហ៊ុន ឬ ហាងនីមួយៗសុទ្ធតែមាន Logo ផ្ទាល់ខ្លួនសម្រាប់សំគាល់ និងងាយស្រួលដល់អតិថិជនក្នុងការចំណាំថាផលិតផល ឬ សេវាកម្ម ដែលពួកគេបានឃើញ ឬ ទទួលជារបស់ក្រុមហ៊ុនមួយណាដោយគ្រាន់តែមើលរូបភាព ឬ សញ្ញាសំគាល់ ដែលហៅថា Logo នេះ ។

មិនមែនមានតែក្រុមហ៊ុន និង ហាងនោះទេ សូម្បីតែកីឡាករបាល់ទាត់លំដាប់ពិភពលោកល្បីៗក៏មាន Logo សំគាល់ខ្លួនផងដែរ ហើយនេះគឺជា Logo សំគាល់ខ្លួនរបស់កីឡាករបាល់ទាត់ល្បីៗទាំង ២០ ដែលអ្នកគាំទ្រសរសើរថា ភាពភាពទាក់ទាញ និងស្រស់ស្អាតជាងគេ ។

១០

១១

១២

១៣

១៤

១៥

១៦

១៧

១៨

១៩

២០

ប្រភព ៖ kapook

Who want to apply to study in Japan? And don’t know how to apply, right? Ok, Don’t worry. Please take your mobile and then call to 069373168 for consulting. Don’t be late because admission nearly close.