ភាពញញឹមនិងភាពរីករាយនឹងកើតមាននាពេលអ្នកបានមើលរូបភាពទាំងនេះ!!! – Kalib9 ប្លែកៗ | Kalib9
kalib9

ភាពញញឹមនិងភាពរីករាយនឹងកើតមាននាពេលអ្នកបានមើលរូបភាពទាំងនេះ!!!

ចំណងរវាងបងប្អូនគឺជាអ្វីដែលពិសេសមិនអាចនឹងបំភ្លេចបាន។ វាគឺជាចំណងមិត្តភាពដ៏បរិសុទ្ធដែលពោរពេញដោយសេចក្តីស្រឡាញ់និងភាពសប្បាយរីករាយ។

Paper Fly គឺជាអ្នកគំនូរកូរ៉េម្នាក់ដែលគូររូបគំនូរចេញការចងចាំពីកុមារភាពរបស់នាង។ នៅក្នុងរូបភាពរបស់នាង នាងបានគូររូបភាពគ្រប់សកម្មភាពដែលនាងធ្លាប់មានពេលកំពុងធំឡើងជាមួយប្អូនស្រីជាទីស្រឡាញ់របស់នាងតាមដែលនាងអាចចងចាំបាន។ នាងនៅតែចងចាំអនុស្សាវរីយ៍ល្អៗជាមួយបងប្អូនស្រីរបស់នាង ដូចជាការដេកលក់នៅខាងក្រៅផ្ទះជាមួយគ្នា ការសម្អាតផ្ធះរួមគ្នា ការលេងហ្គេមជាមួយគ្នា និងសកម្មភាពរួមគ្នាជាច្រើនទៀតដែលជាកម្លាំងមួយជម្រុញទឹកចិត្តរបស់នាងឲ្យគូររូបដែលមានខ្លឹមសារដ៏ស្រស់ស្អាតទាំងនេះបាន។

តើប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាមានការចងចាំល្អៗជាមួយនិងបងប្អូនស្រីរបស់អ្នកដែរទេ?
១.

២.

៣.

៤.

៥.

៦.

៧.

៨.

៩.

១០.

១១.

១២.

១៣.

១៤.

១៥.

១៦.

១៧.

១៨.

១៩.

២០.

២១.

២២.

២៣.

២៤.

២៥.

២៦.

២៧.

២៨.

២៩.

៣០.

៣១.

៣២.

៣៣.

៣៤.

៣៥.

៣៦.

៣៧.

៣៨.

៣៩.

៤០.

៤១.

៤២.

៤៣.

៤៤.

៤៥.


Who want to apply to study in Japan? And don’t know how to apply, right? Ok, Don’t worry. Please take your mobile and then call to 069373168 for consulting. Don’t be late because admission nearly close.

error: Content is protected !!