ស្ថានភាពមួយចំនួនដែលអាចកើតមានពេលកូនក្មេងត្រូវមើលថែដោយលោកប៉ា – Kalib9 ប្លែកៗ | Kalib9
kalib9

ស្ថានភាពមួយចំនួនដែលអាចកើតមានពេលកូនក្មេងត្រូវមើលថែដោយលោកប៉ា

ប៉ាម៉ាក់គ្រប់រូបតែងតែស្រលាញ់កូនៗរបស់ខ្លួន គ្រាន់តែអ្នកម៉ាក់ហាក់បង្ហាញភាពស្និទ្ធស្នាលនិងការយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់ចំពោះកូនៗស្របដែលលោកប៉ាមិនសូវចេះបង្ហាញរឿងរ៉ាវទាំងនោះទៅកាន់កូនៗពួកគាត់ឡើយ ដូចនេះហើយនៅពេលដែលទុកអោយលោកប៉ាមើលថែកូនម្នាក់ឯងគឺស្ថានភាពប្លែកៗមានទាំងសប្បាយមានទាំងភ្ញាក់ផ្អើលប្រាកដជានិងកើតមានឡើង ។

Who want to apply to study in Japan? And don’t know how to apply, right? Ok, Don’t worry. Please take your mobile and then call to 069373168 for consulting. Don’t be late because admission nearly close.

error: Content is protected !!