៣០ សន្លឹងពីការប្រកួត National Geographic Traveler មើលហើយចង់មើលទៀត – Kalib9 ប្លែកៗ | Kalib9
kalib9

៣០ សន្លឹងពីការប្រកួត National Geographic Traveler មើលហើយចង់មើលទៀត

នេះគឺជារូបថតទាំង ៣០ សន្លឹកដែលត្រូវបានដកស្រង់ចេញពីរូបថតជាច្រើនសន្លឹកដែលត្រូវបានដាក់ប្រកួតក្នុងកម្មវិធីប្រកួតប្រជែងថតរូប National Geographic Traveler ក្នុងឆ្នាំ ២០១៧ ។

នៅក្នុងឆ្នាំនេះមានបក្ខភាពជាច្រើនបានចូលរួមប្រកួត និងផ្ញើររូបថតរបស់ពួកគេដើម្បីដាក់ប្រកួត ហើយខ្ញ៉ំលើកយក ៣០ សន្លឹកនេះមកមិនមែនបានន័យថារូបទាំងនេះបានឈ្នះនោះទេ ដោយសារតែលទ្ធផលមិនទាន់ចេញនៅឡើយទេ ប៉ុន្តែគ្រាន់តែវាមានភាពទាក់ទាញ នឹងទទួលបានការចាប់អារម្មណ៍ច្រើន ។

គួរបញ្ជាក់ឲ្យដឹងផងដែរថា រូបទាំង ៣០ សន្លឹកនេះគឺស្ថិតនៅក្នុងប្រភេទរូបថត ធម្មជាតិ នៃការប្រកួត ៖

រូបថតទី១

រូបថតទី២

រូបថតទី៣

រូបថតទី៤

រូបថតទី៥

រូបថតទី៦

រូបថតទី៧

រូបថតទី៨

រូបថតទី៩

រូបថតទី១០

រូបថតទី១១

រូបថតទី១២

រូបថតទី១៣

រូបថតទី១៤

រូបថតទី១៥

រូបថតទី១៦

រូបថតទី១៧

រូបថតទី១៨

រូបថតទី១៩

រូបថតទី២០

រូបថតទី២១

រូបថតទី២២

រូបថតទី២៣

រូបថតទី២៤

រូបថតទី២៥

រូបថតទី២៦

រូបថតទី២៧

រូបថតទី២៨

រូបថតទី២៩

រូបថតទី៣០

ប្រភពរូបថត ៖ Boredpanda.com

Who want to apply to study in Japan? And don’t know how to apply, right? Ok, Don’t worry. Please take your mobile and then call to 069373168 for consulting. Don’t be late because admission nearly close.

Who want to apply to study in Japan? And don’t know how to apply, right? Ok, Don’t worry. Please take your mobile and then call to 069373168 for consulting. Don’t be late because admission nearly close.