បុរស​ម្នាក់​ប្រថុយ​ទៅ​កាន់​កន្លែង​ដែល​គេ​បោះ​បង់ចោលផ្តិត​យកទិដ្ឋភាព​ទីនោះ ហើយ​នេះ​ជា​លទ្ធផល – Kalib9 ប្លែកៗ | Kalib9
kalib9

បុរស​ម្នាក់​ប្រថុយ​ទៅ​កាន់​កន្លែង​ដែល​គេ​បោះ​បង់ចោលផ្តិត​យកទិដ្ឋភាព​ទីនោះ ហើយ​នេះ​ជា​លទ្ធផល

កន្លែងទាំង ២៥ នោះត្រូវបានគេបោះបង់ចោលជាយូរណាស់មកហើយ ហើយក៏មិនសូវមានអ្នកដែលហ៊ានទៅកាន់ទីនោះដែរ ពីព្រោះតែវាមើលទៅគួរឲ្យខ្លាច ប៉ុន្តែអ្នកថតរូបម្នាក់ បែរជាហ៊ានប្រថុយទៅកាន់ទីនោះដើម្បីផ្ដិតយករូបថតជាច្រើនសន្លឹក។

ជាលទ្ធផលការប្រថុយរបស់គាត់ទទួលបានលទ្ធផលល្អ ដោយរូបថតទាំងអស់របស់គាត់បានទទួលការចាប់អារម្មណ៍ និងឲ្យតម្លៃពីស្នាដៃ និងអ្វីដែលគាត់បានធ្វើដើម្បីរូបថតទាំងនោះ។

ខាងក្រោមនេះគឺជារូបថតខ្លះៗរបស់គាត់ដែលថតបាន ៖

The ruins of an old castle in Sintra, Portugal

© James Mills

An abandoned church in Detroit, USA

© panog

Crystal Mill, Colorado, USA

© The Denver City Page

A forgotten railway tunnel in Paris, France

© Myrabella

Sintra Well, Portugal

© matthias_haker

A ghost town destroyed during the Spanish Civil War, Belchite, Spain

© carlos_santero

A house in the countryside, Norway

© Europe Trotter

The skeleton of a stranded ship in County Louth, Ireland

© Eddy White

A lonely abandoned church, France

© El Vagus

Another abandoned chapel

© leon.beu

The yellow brick road in a deserted ’Land of Oz’ theme park, North Carolina, USA

© Abandoned

The once popular ’Stairway to Heaven’, Oahu, Hawaii

© migueltoralba

An abandoned ship near Fuerteventura, Canary Islands

© Wollex (Wikipedia Creative Commons)

A crumbling castle in Kopice, Poland

© DARKstyle Pictures

A deserted fishing village on the Yangtze River, China

© Jane Qing

Another deserted castle

© Mark «Taken-By-Me»

The Hotel del Salto, Colombia

© travelsouthamerica

What remains of an old palace, Belgium

© forgottenheritage

An abandoned country house

© Kleiner Hobbit

A nightclub ravaged by fire, Austria

© Matthias Haiker

The wreck of a merchant ship, the Red Sea

© Scuba Paul

A once beautiful conservatory in a winter garden

© mgness

The Orient Express, Belgium

© Brian Preciousdecay Photography

Preview photo credit Brian Preciousdecay