បើ​សិន​ជា​ឆ្កែ​មាន​ចិញ្ចើម​ រាល់​ថ្ងៃ​ខ្ញុំ​ប្រហែល​ជា​ត្រូវ​ជ្រួញ​មុខ​ដោយ​សារ​វា – Kalib9 ចែកចាយ | Kalib9
kalib9

បើ​សិន​ជា​ឆ្កែ​មាន​ចិញ្ចើម​ រាល់​ថ្ងៃ​ខ្ញុំ​ប្រហែល​ជា​ត្រូវ​ជ្រួញ​មុខ​ដោយ​សារ​វា

 

នរណាៗក៏ដឹងដែរថា សត្វឆ្កែមិនមែនចិញ្ចើមដូចជាមនុស្សនោះទេ ចុះមានធ្លាប់ស្រមៃទេបើសិនជាឆ្កែរបស់អ្នកមានចិញ្ចើមដូចជាអ្នកតើវានឹងមានមុខមាត់បែបណា ?

បើមិនដឹងខ្ញុំសូមប្រាប់ទៅចុះ អ្នកប្រហែលជាអាចនឹងឈ្លក់បាយ ឬ ជ្រួញមុខដោយសារមើលមុខពួកគេ និយាយឲ្យចំដូចតួកំប្្លែងអីញ្ចឹង ខាងក្រោមនេះជាគំរូស្រាប់ ដែលបង្ហាញពីមុខមាត់របស់ឆ្កែនៅពេលដែកមានចិញ្ចើម ៖