មើលរូបទាំងនេះ យើងនឹងឃើញរូបខ្លួនឯងដូចឆ្លុះកញ្ចក់ – Kalib9 ចែកចាយ | Kalib9
kalib9

មើលរូបទាំងនេះ យើងនឹងឃើញរូបខ្លួនឯងដូចឆ្លុះកញ្ចក់

សម័យនេះត្បិតថាមនុស្សនិយមចូលបន្ទប់ទឹកSelfieមុខកញ្ចក់ ប៉ុន្តែរូបភាពដែលអ្នកទទួលបានគេរៀបឬក កាច់រាង editមុនបង្ហោះចូលFacebook InstagramឬSnapchatប៉ុណ្ណោះ ហើយក៏យើងត្រូវទទួលស្គាល់ថាទង្វើរដែលយើងធ្វើប្រចាំថ្ងៃ យើងមិនបានមើលវាតាមកញ្ចក់ទេ។ដូច្នេះថ្ងៃនេះឃើញហើយ សាកល្បងរករូបខ្លួនឯងថានៅលេខរៀងទីប៉ុន្មាន៖

១.

៣.

១០

១១

១២

ប្រភព៖ boredpanda