នៅ​ពេល​តួអង្គចិត្តអាក្រក់​ក្នុងខ្សែភាពយន្តតុក្កតាប្រែមុខមាត់មកជាមនុស្សពិត – Kalib9 ចែកចាយ | Kalib9
kalib9

នៅ​ពេល​តួអង្គចិត្តអាក្រក់​ក្នុងខ្សែភាពយន្តតុក្កតាប្រែមុខមាត់មកជាមនុស្សពិត

បើ​និយាយ​ពី​ទាក់​ទង​និង​ខ្សែភាពយន្ត​បែប​គំនូរជីវចលប្រិយមិត្ត​ប្រហែល​ជា​ធ្លាប់​ទស្សនា​ច្រើន ក្នុង​នោះ​ក្រៅ​ពី​តួអង្គ​ឯក​ដែល​ចិត្ត​ល្អ​និង​គួរ​ស្រលាញ់​តួអង្គ​ដែល​អ្នក​ចាប់​អារម្មណ៍​ទៀត​នោះ​តួអង្គចិត្ត​អាក្រក់​ យ៉ាង​ណា​ថ្ងៃ​នេះ​យើង​និង​នាំ​យក​រូបភាព​ដែល​គេ​បម្លែង​មុខមាត់​នៃ​តួអង្គចិត្ត​អាក្រក់​ទាំង​នោះ​មក​ជា​មនុស្ស​វិញ​ម្ដង​ ។

Cruella De Vil ក្នុងខ្សែភាពយន្ត 101 Dalmatians

Hades ក្នុងខ្សែភាពយន្ត Hercules

Ursula’s Alter Ego Vanessa ក្នុងខ្សែភាពយន្ត The Little Mermaid

Jafar ក្នុងខ្សែភាពយន្ត Aladdin

Ursula ក្នុងខ្សែភាពយន្ត The Little Mermaid

Mother Gothel ក្នុងខ្សែភាពយន្ត Tangled

Captain Hook ក្នុងខ្សែភាពយន្ត Peter Pan

Gaston ក្នុងខ្សែភាពយន្ត Beauty And The Beast

Prince Hans ក្នុងខ្សែភាពយន្ត Frozen

Evil Queen ក្នុងខ្សែភាពយន្ត Snow White And The Seven Dwarfs

Judge Claude Frollo ក្នុងខ្សែភាពយន្ត The Hunchback Of Notre Dame

Maleficent ក្នុងខ្សែភាពយន្ត The Sleeping Beauty

Who want to apply to study in Japan? And don’t know how to apply, right? Ok, Don’t worry. Please take your mobile and then call to 069373168 for consulting. Don’t be late because admission nearly close.

error: Content is protected !!