៨ សន្លឹក ៨ ប្រយោគ មេរៀនជីវិតដែលអ្នកគួរតែមើល – Kalib9 ចែកចាយ | Kalib9
kalib9

៨ សន្លឹក ៨ ប្រយោគ មេរៀនជីវិតដែលអ្នកគួរតែមើល

រស់មកដល់ពេលនេះអ្នកប្រហែលជាធ្លាប់ឆ្លង់កាត់នូវបទពិសោធន៍ជីវិតជាច្រើនរួចមកហើយ ហើយនោះគឺជាមេរៀននៃជីវិតសម្រាប់អ្នក ដែលអ្នកអាចប្រើប្រាស់សម្រាប់អភិវឌ្ឍន៍អនាគតរបស់អ្នកឲ្យកាន់តែប្រសើរ ។

ប៉ុន្តែមិនមែនទាល់តែឆ្លង់កាត់ទើបអ្នកអាចស្វែងរយល់ពីមេរៀននៃជីវិតខ្លះនោះ អ្នកក៏អាចស្វែងយល់វាបានតាមរយៈការអាន ការស្ដាប់ និង ការសង្កេតផងដែរ ។ ហើយសូម្បីតែរូបភាពទាំង ៦ សន្លឹកនេះក៏អាចផ្តល់ឲ្យអ្នកនូវមេរៀនជីវិតមួយចំនួនផងដែរ។

១  កុហកខ្លួនឯងវាគ្រោះថ្នាក់ជាងត្រូវអ្នកដទៃកុហកទៅទៀត