បើជួបស្ថានភាពទាំងនេះធានាអេះក្បាលឆ្ងល់គ្រប់តែគ្នាហើយមើលទៅ – Kalib9 ចែកចាយ | Kalib9
kalib9

បើជួបស្ថានភាពទាំងនេះធានាអេះក្បាលឆ្ងល់គ្រប់តែគ្នាហើយមើលទៅ

ទោះជាអ្នកជាមនុស្សវ័យឆ្លាតហើយមានភាពបត់បែនយ៉ាងណាក្ដីប៉ុន្តែបើសិនជាប្រទះនិងស្ថានភាពមួយចំនួនខាងក្រោមនេះធានាប្រាកដភ្លាមៗគិតមិនយល់នោះទេ ព្រោះអ្វីដែលបង្ហាញចេញពីហាកើផ្ទុយស្រលះពីស្ថានភាពទូទៅខ្លាំងមែន ។

អោយចូលឬក៏អត់

រំអិលចុះទៅណាវិញ

បើចូលជណ្ដើរយន្តនេះលើកទី១ដឹងតែវិលក្បុងហើយ

តិចច្រឡំថាអ្វីផ្សេង តាមពិតជាបន្ទះបណ្ដែតលើទឹកទេ

Noly !

បត់ទៅឆ្វេងតាមសញ្ញាស្ដាំ

ចេកស្រុកណា

មិនធម្មតាសម្អាតដល់ផ្លូវ

ចុមបញ្ច្រាសពាក្យអស់រលីងចឹង

ពេលប្រើជ្រើសរើសមួយណា

មានអាសន្នធ្វើមិចទៅ

error: Content is protected !!