រូបភាពគួរអោយប្លែកចិត្តសត្វជិះលើខ្នងសត្វដទៃ – Kalib9 ចែកចាយ | Kalib9
kalib9

រូបភាពគួរអោយប្លែកចិត្តសត្វជិះលើខ្នងសត្វដទៃ

ធម្មតាសត្វតែងតែធ្វើដំណើរដោយឯករាជ្យវាមិនត្រូវការពឹងផ្អែកលើសត្វដទៃនោះទេ ហើយពួកវាក៏មិនចូលចិត្តអោយសត្វដទៃមកនៅខ្នងពួកវាអីដែរ តែក្រឡេកមកកាន់សត្វទាំងនេះពួកវាបែរជាអាស្រ័យនៅលើខ្នងសត្វដទៃ ហើយទិដ្ឋភាពមួយចំនួននេះអាចជាការរៀបចំដោយមនុស្សហើយមួយចំនួនទៀតវាគឺជាភាពចៃដន្យហើយត្រូវគេថតជាប់ ។