ជម្រើស២ប្រភេទដែលជាចំណូលចិត្តមនុស្សភាគច្រើន – Kalib9 ចែកចាយ | Kalib9
kalib9

ជម្រើស២ប្រភេទដែលជាចំណូលចិត្តមនុស្សភាគច្រើន

ក្នុងការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃមនុស្សម្នាក់ៗតែងតែមានទម្លាប់និងចំណង់ចំណូលចិត្តរៀងៗខ្លួន ដូចជាការញាំុ គេងឬក៏ស្លៀកពាក់ តែយ៉ាងណាទោះជាទម្លាប់ខុសគ្នាៗបន្តិចតែតាមការសិក្សាឃើញថាភាគច្រើនស្ថិតក្នុងលំនាំបែប២ប្រភេទដូចខាងក្រោមនេះ ។

អ្នកខ្លះចូលចិត្តញាំុភីហ្សាដែលមានឈីសច្រើន

ញាាំុបៀរដបឬជាកែវធំៗ

នៅកម្រាលអ្នកខ្លះចូលចិត្តជើងទទេអ្នកខ្លះចូលចិត្តពាក់ស្រោមជើង

អ្នកខ្លះអោបដៃ អ្នកខ្លះដាក់ដៃក្នុងហោបៅអាវ

អ្នកខ្លះសរសេរជាប់ ហើយអ្នកខ្លះចូលចិត្តផ្ញើរម្ដងមួយ

ស្ដាយ៍ខុសគ្នា

តាមចំណូលចិត្ត

មានអ្នកមើលផ្ដេកក៏មានអ្នកមើលបឈ្ឈរ

ចែកដាច់រវាងស៊ុតសនិងក្រហម ឬក៏លាយគ្នា

ខ្លះទាល់តែជិតដាច់ខ្យល់បិតបានសាក

កាហ្វេធម្មតានិងកាហ្វេមានក្រែម

១ដបពីរនាក់ ឬម្នាក់ឯង២ដប

ខ្លះពេញទូរ ខ្លះទៀតឡើងទទេ

មានប្រៃនិងផ្អែម

វែនតា ឬលែន

ដាក់ពីលើឬក៏ជ្រលក់