ម្យ៉ាងដែរពួកគាត់ទាំងនេះចូលចិត្តធ្វើអ្វីផ្ទុយៗ – Kalib9 ចែកចាយ | Kalib9
kalib9

ម្យ៉ាងដែរពួកគាត់ទាំងនេះចូលចិត្តធ្វើអ្វីផ្ទុយៗ

រៀងរាល់ថ្ងៃយើងត្រូវគោរពតាមច្បាប់ទម្លាប់ និងបទបញ្ជានៅកន្លែងដែលយើងទៅ ឬស្ថិតនៅ ប៉ុន្តែមានមនុស្សមួយចំនួនមានទេពកោសល្យពិសេសក្នុងការធ្វើសកម្មភាពដែលផ្កើនទៅនឹងច្បាប់ទម្លាប់ ឬធ្វើតាមបែបផ្ទុយទៅវិញដែលវាធ្វើអោយអ្នកដែលឃើញនឹកហួសចិត្ត ។

ប្រាប់ថាកុំរត់

កន្លែងណាហាមចៀរកន្លែងណឹងចោល

នោះចតបញ្ច្រាសទាំងអស់

អូនខ្លាចប្រឡាក់ជើង

សំខាន់មិនចង់ដាក់អោយស្មើ

ឆ្លៀតមានខៀវមួយគ្រាប់ទៀត

ផ្ទុយមួយទាល់តែបាន

សាំុណាស់

ចុះបើកាត់តាមស្នាមគេទៅវាថី

នំបុង័ធម្មតាកាត់ទទឹងតែមួយនេះបែរជាកាត់បណ្ដោយទៅវិញ

មួយណាឆ្វេង មួយណាកណ្ដាល

កុំអោយចាញ់ចិត្តផ្ទុយទាំងអស់

error: Content is protected !!