ចិនអួតស្នាដៃសិល្បៈរបស់និស្សិតនៅណានជីង – Kalib9 ចែកចាយ | Kalib9
kalib9

ចិនអួតស្នាដៃសិល្បៈរបស់និស្សិតនៅណានជីង

កាលពីពេលថ្មីៗកន្លងទៅ បណ្ឌិតសភាវិចិត្រសិល្បៈមជ្ឈិមរបស់ប្រទេសចិន (CAFA) បានរៀបចំ​នូវព្រឹត្តិការណ៍តាំងពិព័រណ៍ស្នាដៃសិល្បៈរបស់និស្សិតបញ្ចប់​ការសិក្សាឆ្នាំ២០១៧​នៃសកលវិទ្យាល័យវិចិត្រសិល្បៈណានជីង ស្ថិតក្នុងរដ្ឋធានីនៃខេត្តជាំងសូ ប្រទេសចិន។ ការតាំងពិព័រណ៍ស្នាដៃសិល្បៈបាន​ដាក់បានបង្ហាញ​ដល់សាធារណជននេះ គឺជាសមិទ្ធិផលដែលបានបង្កើតឡើងដោយនិស្សិត​​ដែលបញ្ចប់ការសិក្សា ដែលរួបបញ្ចូលគ្នាគ្រប់ក្របខណ្ឌអស់ក្នុងផ្នែកវិចិត្រសិល្បៈ។

ព្រឹត្តិការណ៍នេះគឺជាឱកាសដ៏ល្អសម្រាប់ការបង្ហាញស្នាដៃដែលជាសមិទ្ធិផលរបស់ក្រុម​និស្សិតផ្នែកវិចិត្រសិល្បៈ ដែលពួកបានខិតខំប្រឹងប្រែង តស៊ូ សន្សំទាំងចំណេះដឹង បទពិសោធ រួមទាំងកម្លាំងកាយ និងចិត្ត ក្នុងការបង្កើតនូវអ្វីដែលថ្មី ប្លែក និងគួរឲ្យចាប់​អារម្មណ៍។ ជាមួយគ្នានេះផងដែរ វាការបង្ហាញអំពីសក្តានុពលនៃវិស័យសិល្បៈរបស់ប្រទេស​​ក្នុងការអភិរក្ស និងការបង្កើតថ្មី ដោយនៅក្នុងនោះ CAFA ក៏បានពង្រឹងនិងជំរុញឲ្យមានការ​អភិវឌ្ឍស្ថានភាពអប់រំក្នុងវិស័យនេះ ដើម្បីបណ្តុះគ្រាប់ពូជនៃធនធានមនុស្សសម្រាប់ជា​ប្រយោជន៍ដល់ប្រទេសជាតិ។ Scroll លេងៗមើល៎ថានិស្សិតសាលាវិចិត្រចិនធ្វើបានអីខ្លះ៖

Refrigerator filter, dirt is blocked by filter screen.Therefore, when we need to replace the refrigerator filter, we should pay attention to avoid the filter screen at both ends of the filter.The filter that has been opened should be applied in a timely manner, and cannot beexposed to the atmosphere for a long time, because the molecular sieve contained in that case may reach saturation and lose the effect of its adsorption water. water filter 3 Filter has a unique technology, can remove more than 99.99% of the pollutants, and leave all the necessary minerals (reverse osmosis filter out all matter, including minerals your body needs, in terms of nutrition, experts say it is basically a dead) Whirlpool filter

ប្រភព ៖ Xinhua