រូបទាំងនេះធ្វើអោយអ្នកនឹកឃើញរឿងសប្បាយជាមួយបងប្អូនកាលពីក្មេងតែកូនទោលនឹកកម្សត់ខ្លួន!!! – Kalib9 ចែកចាយ | Kalib9
kalib9

រូបទាំងនេះធ្វើអោយអ្នកនឹកឃើញរឿងសប្បាយជាមួយបងប្អូនកាលពីក្មេងតែកូនទោលនឹកកម្សត់ខ្លួន!!!

កាលពីតូចអ្នកគ្រប់គ្នាពុំសូវមានការស្មុគស្មាញច្រើនឡើយគឺគេង ញាំុនិងដើរលេង ហើយបើអ្នកដែលមានបងប្អូនច្រើនសប្បាយក៏កាន់តែច្រើនតែជួនកាលក៏ឈ្លោះគ្នាបែកផ្សែងម្ដងៗដែរ យ៉ាងណាថ្ងៃនេះយើងខ្ញុំសូមលើកយករូបភាពដែលស្និទស្នាលរវាងបងប្អូនដែលវាអាចរំលឹកដល់ការចងចាំអនុស្សាវរីយ៍ល្អរបស់អ្នកជាមួយពួកគេ តែកូនពៅមើលរូបទាំងនេះកំសត់បន្តិចហើយ ។