អស់សំណើចជាមួយភាពខុសគ្នារវាងពេលកូននៅជាមួយម្តាយ និងពេលកូននៅជាមួយឪពុក – Kalib9 ចែកចាយ | Kalib9
kalib9

អស់សំណើចជាមួយភាពខុសគ្នារវាងពេលកូននៅជាមួយម្តាយ និងពេលកូននៅជាមួយឪពុក

មិនថាបុរស ឬស្រ្តីសុទ្ធតែយល់ថាការធ្វើជាឪពុកម្តាយគឺជាបទពិសោធន៍ដែលស្ទើរមិនគួរឱ្យជឿ និងពិសេសបំផុតមួយក្នុងជីវិតរបស់ពួកគេ។ ជាមួយគ្នានេះ មិនថាឪពុក ឬម្តាយសុទ្ធតែស្រឡាញ់កូនដូចគ្នា និងស្មើគ្នា ប៉ុន្តែរបៀបដែលឪពុកនិងម្តាយបង្រៀន មើលថែទាំ យកចិត្តទុកដាក់ និងលេងសប្បាយជាមួយកូនៗគឺអាចមានភាពខុសគ្នា ហើយពេលខ្លះគឺខុសគ្នាដាច់តែម្តង។ តួយ៉ាងដូចជារូបភាពខាងក្រោមដែលបង្ហាញនូវភាពខុសគ្នាយ៉ាងខ្លាំង រវាងពេលវេលាដែលកូននៅជាមួយម្តាយ និងពេលដែលកូននៅជាមួយឪពុក។

ប្រភព៖ Brightside

 

error: Content is protected !!