១៨ សន្លឹកឆ្លុះបញ្ចាំងពីសង្គមបច្ចុប្បន្ន មើលហើយប្រាកដជាលាន់មាត់ថាគ្មានខុសសូម្បីតែមួយ – Kalib9 ចែកចាយ | Kalib9
kalib9

១៨ សន្លឹកឆ្លុះបញ្ចាំងពីសង្គមបច្ចុប្បន្ន មើលហើយប្រាកដជាលាន់មាត់ថាគ្មានខុសសូម្បីតែមួយ

គំនូរខ្លះក្រៅពីបម្រើជាចំណីចក្ខុរបស់អ្នកទស្សនា វាក៏បានបង្កប់នូវអត្ថន័យមួយចំនួនដែលវិចិត្រករចង់បង្ហាញផងដែរ គ្រាន់តែថាតើអ្នកបានមើលយល់ពីអត្ថបទបង្កប់ទាំងនោះដែរឬក៏អត់ ។

ជាក់ស្ដែងរូបគំនូរទាំង ១៥ ខាងក្រោមនេះសុទ្ធសឹងតែជាគំនូរដែលបានឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីតថភាពនៃសង្គមបច្ចុប្បន្ន ដែលវិចិត្រករចង់ឲ្យអ្នកបានដឹង ។

ប្រភព ៖ Facebook