១៣ចំណុចពីឥរិយាបថរបស់យើងចំពោះការផ្លាស់ប្តូរក្នុងរយៈពេល ១០០ ថ្ងៃ!!! – Kalib9 ប្លែកៗ | Kalib9
kalib9

១៣ចំណុចពីឥរិយាបថរបស់យើងចំពោះការផ្លាស់ប្តូរក្នុងរយៈពេល ១០០ ថ្ងៃ!!!

មនុស្សឆាប់ទទួលបានការប្រើប្រាស់ថ្មីឬស្ថានភាពថ្មីមួយ, វាត្រូវបានស្មាតហ្វូនភ្លឺចាំងឬរួមរស់ជាមួយដៃគូ។ ដំបូងយើងចំណាយពេលជាច្រើនដើម្បីជូតជម្រាលធូលីពីឧបករណ៍ថ្មីដ៏មានតម្លៃរបស់យើងប៉ុន្តែនៅថ្ងៃទី ១០០ នៃការប្រើប្រាស់វា … វាជារឿងខុសគ្នា១០០ថ្ងៃក្រោយ។

យើងខ្ញុំកាលីប៩ អញ្ជើញអ្នកឱ្យពិនិត្យមើលថាតើអាកប្បកិរិយារបស់យើងចំពោះរឿងអាចផ្លាស់ប្តូរបាន។ យើងប្រាកដថាមនុស្សគ្រប់រូបនឹងឃើញខ្លួនឯងនៅក្នុងរូបភាពទាំងនេះ។

១ ថ្ងៃទី១នៃកន្លែងការងារថ្មី នឹង ភាពខុសគ្នារវាង១០០ថ្ងៃក្រោយ

២ ទិញទូរស័ព្ទថ្ងៃទី១ នឹង១០០ថ្ងៃក្រោយ

៣ កាត់សក់ថ្មី នឹង ១០០ថ្ងៃក្រោយ

៤ សម្អាតថ្ងៃទី១ នឹង១០០ថ្ងៃក្រោយ

៥ កូនដំបូង នៃថ្ងៃទីមួយ នឹងភាពខុសគ្នា១០០ថ្ងៃក្រោយ

៦ ថ្ងៃចាក់ចេញបែកផ្ទះដំបូង នឹង១០០ថ្ងៃក្រោយ

៧ ពេលទិញរុក្ខជាតិដាក់ផ្ទះថ្ងៃទី១ នឹង១០០ថ្ងៃក្រោយ

៨ សន្សំលុយទុកដើរលែងថ្ងៃទី១ នឹងភាពខុសគ្នា១០០ថ្ងៃក្រោយ

៩ អ្នកជិតខាងថ្មីថ្ងៃទី១ នឹង១០០ថ្ងៃក្រោយ

១០ មករស់នៅជាមួយម៉ាក់យាយថ្ងៃទី១ នឹង១០០ថ្ងៃក្រោយ

១១ ទៅផ្ទះប៉ាម៉ាក់ខាងស្រីថ្ងៃទី១ នឹងភាពខុសគ្នា១០០ថ្ងៃក្រោយ

 

១២ ទទួលឆ្មាមកចិញ្ខឹមថ្ងៃទីមួយ នឹងភាពខុសគ្នា១០០ថ្ងៃក្រោយ

១៣ ជីវិតរៀបការហើយថ្ងៃទី១ នឹងភាពខុសគ្នា១០០ថ្ងៃក្រោយរៀបការ

ប្រភព http://brightside.me

ប្រែសម្រួលដោយ នភា កាលីប៩