រូបថតទាំង១៨នេះបង្ហាញថាយើងកំពុងរស់នៅក្នុងពិភពលោកដែលពោរពេញទៅដោយភាពចម្លែកៗកើតឡើង – Kalib9 ប្លែកៗ | Kalib9
kalib9

រូបថតទាំង១៨នេះបង្ហាញថាយើងកំពុងរស់នៅក្នុងពិភពលោកដែលពោរពេញទៅដោយភាពចម្លែកៗកើតឡើង

មនុស្សក្នុងពិភពលោកនេះមិនដែលឈប់ធ្វើឱ្យយើងភ្ញាក់ផ្អើលឡើយ: ជារៀងរាល់ថ្ងៃវានាំមកនូវការភ្ញាក់ផ្អើលជាថ្មីនិងជួនកាលមនុស្សខ្លះសើចនៅពេលដែលឃើញរឿងបែបនេះកើតឡើង តែត្រូវបានម្ចាស់ខ្លួនគេខឹង។ យើងចូលចិត្តអតីត – អ្នកដែលសើចច្រើនតែរស់បានយូរ។

 ២ ៣ ៤ ៥ ៦

 ៩ ១០ ១១ ១២ ១៣ ១៤ ១៥ ១៦១៧

១៨

ប្រពភ៖ BrightSide

error: Content is protected !!