រូបភាពទាំង២៦នេះបញ្ជាក់ថាអ្វីក៏មិនអាចទ្រាំបានជាមួយអាកាសធាតុក្ដៅបានទេ – Kalib9 ប្លែកៗ | Kalib9
kalib9

រូបភាពទាំង២៦នេះបញ្ជាក់ថាអ្វីក៏មិនអាចទ្រាំបានជាមួយអាកាសធាតុក្ដៅបានទេ

ថ្វីបើយើងភាគច្រើនចូលចិត្តអាកាសធាតុក្តៅនៅរដូវក្តៅពេលខ្លះវាអាចក្តៅបន្តិច។ ជាការពិតម៉ាស៊ីនត្រជាក់ជាវិធីដ៏ល្អដើម្បីចេញពីកំដៅប៉ុន្តែតើវាមិនមែនជាជម្រើសទេ?

 ២ ៣ ៤ ៥ ៦ ៧ ៨ ៩ ១០ ១១ ១២ ១៣ ១៤ ១៥ ១៦ ១៧ ១៨ ១៩ ២០ ២១ ២២ ២៣ ២៤ ២៤ ២៥ ២៦

error: Content is protected !!