អ្នកនឹងឆ្ងល់ថាហេតុអ្វីមនុស្សយើងធ្វើរឿងនេះទៅរួច – Kalib9 ប្លែកៗ | Kalib9
kalib9

អ្នកនឹងឆ្ងល់ថាហេតុអ្វីមនុស្សយើងធ្វើរឿងនេះទៅរួច

មនុស្សគឺមនុស្ស ពួកយើងតែងតែមានកំហុស។​​ ប៉ុន្តែពេលខ្លះកំហុសដែលបានកើតឡើងមិនគួរឱ្យជឿ។

 ៣

 ៦ ៧ ៨ ៩ ១០ ១១ ១២ ១៣ ១៤ ១៥ ១៦ ១៧ ១៨ ១៩ ២០ ២១ ២២ ២៣ ២៤ ២៥

ប្រភព៖ BrightSide