មានតែមនុស្សស្រីដែលមានសក់វែងទេទើបយល់អារម្មណ៍េនេះ – Kalib9 ប្លែកៗ | Kalib9
kalib9

មានតែមនុស្សស្រីដែលមានសក់វែងទេទើបយល់អារម្មណ៍េនេះ

មានអ្វីដែលបង្រួបបង្រួមយើងមិនថាអ្នកបានកើតនៅទីណានិងអាយុប៉ុន្មាននោះទេ។ ប្រសិនបើអ្នកមាន សក់វែងអ្នកនឹងយល់រូបថតទាំងនេះ។

Assuming the position. #latergram #ramen #longhairproblems

A post shared by Kelsey K. (@hell0_kelsey) on

Incontrolable 😂 #longhairproblems

A post shared by Gabriela G. (@gabrielaglei) on

#thestruggleisreal #longhairproblems

A post shared by Mandy Elliott (@amandaelliottcfd) on

#longhairproblems

A post shared by Photographer/Beekeeper (@renee_ricciardi) on

Jaime documents my long hair problems and pyjama choices I made in 2005

A post shared by Camille Benoît (@patronsaintofdust) on

What it's really like when you've got long hair. #wind #longhairproblems

A post shared by Anett (@aanettkk) on

Happening all day today #longhairproblems #sunnystruggles #underrated

A post shared by BOSTON📍 (@daamn__ginaa) on

ប្រភព៖ BrightSide