៣០​ សន្លឹកនេះផ្សព្វផ្សាយពីយុទ្ធនាការក្នុងការថែរក្សាធម្មជាតិដែលអ្នកមិនធ្លាប់បានឃើញ – Kalib9 ប្លែកៗ | Kalib9
kalib9

៣០​ សន្លឹកនេះផ្សព្វផ្សាយពីយុទ្ធនាការក្នុងការថែរក្សាធម្មជាតិដែលអ្នកមិនធ្លាប់បានឃើញ

យើងមិនកត់សម្គាល់ពីអាយុរបស់មនុស្សនៅពេលយើងឃើញពួកគេពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃ។ ពួកគេបានផ្លាស់ប្តូរច្រើននៅក្រោមភាពតានតឹងដ៏ធំមួយ។ ធម្មជាតិគឺដូចគ្នា។ វាមិនមានន័យថាដើម្បីទទួលបានចាស់យូរទេប៉ុន្តែយើងទោះជាយ៉ាងណាត្រូវបានចេញថាមពលរបស់ខ្លួន យើងបំផ្លាញធម្មជាតិដើម្បីទទួលបានផលប្រយោជន៍ផ្លាល់ខ្លួន។ តែយើងភ្លេចថាធម្មជាតិបានផ្តល់និងថែរក្សាជីវិតដល់យើង។

 ២ ៣ ៤ ៥ ៦ ៧ ៨ ៩ ១០ ១១ ១២ ១៣ ១៤ ១៥ ១៦ ១៧ ១៨ ១៩ ២០ ២១ ២២ ២៣ ២៤ ២៥ ២៦ ២៧ ២៨ ២៩ ៣០

ប្រែសម្រួលដោយ៖ Kalib9

ប្រភព៖ BrightSide