១៣សន្លឹក ពីការផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មដែលមានភាពទាក់ទាញដ៏អស្ចារ្យ – Kalib9 ប្លែកៗ | Kalib9
kalib9

១៣សន្លឹក ពីការផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មដែលមានភាពទាក់ទាញដ៏អស្ចារ្យ

វាមិនមានការសំងាត់ដែលមនុស្សជាច្រើនមិនចូលចិត្តការវផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម។ យើងមានទំនោរក្នុងការផ្លាស់ប្តូរប៉ុស្តិ៍ទូរទស្សន៍ក្នុងអំឡុងពេលសម្រាកពាណិជ្ជកម្មយើងមិនយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះផ្ទាំងប៉ាណូហើយយើងក៏ជៀសវាងយកប័ណ្ណផ្សព្វផ្សាយតាមដងផ្លូវដែរ។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មខ្លះមានភាពច្នៃប្រឌិតដូច្នេះពួកគេធ្វើឱ្យអ្នកយល់ព្រមយក។

 ២ ៣ ៤ ៥ ៦

 ៩ ១០ ១១ ១២ ១៣

ប្រភព៖ BrightSide