១៥សន្លឹកបង្ហាញពីរបស់ដែលមាន ភាពដូចគ្នាស្ទើមិនគួរឱ្យជឿ – Kalib9 ប្លែកៗ | Kalib9
kalib9

១៥សន្លឹកបង្ហាញពីរបស់ដែលមាន ភាពដូចគ្នាស្ទើមិនគួរឱ្យជឿ

វាមិនត្រឹមតែនៅក្នុងចំណោមមិត្តភក្តិឬតួលេខសាធារណៈដែលយើងឃើញនៅលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ដែលយើងអាចរកដៃគូរបស់យើងជាញឹកញាប់នោះទេ។ សត្វនិងរបស់របរប្រចាំថ្ងៃជួនការក៏រូបរាងមនុស្សជាងអ្វីដែលយើងគិត។

 ២ ៣ ៤ ៥ ៦ ៧ ៨ ៩ ១០ ១១ ១២ ១៣ ១៤ ១៥

ប្រភព៖ BrightSide