តោះចំណាយពេលបន្តិចមកមើលដើមឈើដែលមានភាពស្រសស្អាតជាងគេលើលោក – Kalib9 ប្លែកៗ | Kalib9
kalib9

តោះចំណាយពេលបន្តិចមកមើលដើមឈើដែលមានភាពស្រសស្អាតជាងគេលើលោក

លើលោកយើងនេះមានដើមឈើជាច្រើនប្រភេទខុសៗគ្នាហើយមានភាពស្រស់ស្អាតក៏ខុសគ្នាដែរ។ ប៉ុន្តែដើមឈើប៉ុន្មានដើមនេះពិតជាស្អាតប្លែកពីដើមឈើដទៃទៀត ចង់ដឹងថាវាស្អាតយ៉ាងណានោះមកទស្សនាទាំងអស់គ្នា។

 ២ ៣ ៤ ៥ ៦ ៧ ៨ ៩ ១០ ១១ ១២ ១៣ ១៤ ១៥

ប្រែសម្រួលដោយ៖ Kalib9

ប្រភព៖ BrightSide