១២សន្លឹកនេះមានតែអ្នកដែលពាក់វែនតាទេទើបយល់អារម្មណ៍មួយនេះ – Kalib9 ប្លែកៗ | Kalib9
kalib9

១២សន្លឹកនេះមានតែអ្នកដែលពាក់វែនតាទេទើបយល់អារម្មណ៍មួយនេះ

ពួកយើងព្យាយាមរិះរកបញ្ហាសុខភាពសម្រាប់មិត្តអ្នកអានទាំងអស់គ្នាដោយរួមទាំងកំប្លែងនិងឱ្យអ្នកមិនដែលពាក់វែនតាដឹងពីការលំបាករបស់អ្នកពាក់វែនតា។១

១. ពេលដើរកាត់ភ្លៀងម្ដងៗ ២. ពេលមើលវត្ថុឆ្ងាយៗ ៣. អ្វីដែលត្រូវប្រើ ខុសពីអ្វីដែលពួកគេតែងតែប្រើ ៤.អ្វីដែលខ្ញុំមើលឃើញដោយគ្មានវ៉ែនតា / អ្វីដែលមិត្តភក្តិខ្ញុំគិតថាខ្ញុំមើលឃើញដោយគ្មានវ៉ែនតា។ ៥. ពេលបាត់វែនតាម្ដងៗ ៦. មិត្តភក្តិរបស់ខ្ញុំតែងតែសួរខ្ញុំថាហេតុអ្វីបានជាខ្ញុំតែងតែពាក់វ៉ែនតាធំបែបនេះ។ ៧. ពេលខែរងារវាមិនស្រួលនោះទេ ៨. ពេលខ្ញុំដេកភ្លេចដោះវែនតា ៩. ពេលផឹកអ្វីដែលក្ដៅៗ ១០. ជូតច្រើនដងពេក ១១. នៅពេលអ្នកចាប់ផ្តើមពាក់លែនភ្នែកប៉ុន្តែទម្លាប់នៃលើកវ៉ែនតារបស់អ្នកនៅតែមាន។ ១២. នៅពេលពេទ្យឱ្យអានអក្សរលើតារាង

ប្រែសម្រួលដោយ៖ Kalib9

ប្រភព៖ BrightSide