រូបភាពដែលមានភាពស្រស់ស្អាតដែលអ្នកមិនងាយបានឃើញ – Kalib9 ប្លែកៗ | Kalib9
kalib9

រូបភាពដែលមានភាពស្រស់ស្អាតដែលអ្នកមិនងាយបានឃើញ

អ្នកមិនចាំបាច់មានជំនាញក្នុងការថតរូបយនោះទេ។ អ្វីដែលអ្នកត្រូវការគឺគ្រាន់តែជារកកន្លែងដែលត្រឹមត្រូវនិងចំពេលល្អហើយថត។

២  ៣ ៤ ៥ ៦ ៧ ៨ ៩ ១០ ១១ ១២ ១៣ ១៤ ១៥ ១៦ ១៧ ១៨ ១៩ ២០ ២១ ២២ ២៣ ២៤ ២៥ ២៦ ២៧ ២៨

ប្រែសម្រួលដោយ៖ Kalib9

ប្រភព៖ BrightSide