តោះមកមើលសកម្មភាពប្រចាំថ្ងៃដែលមនុស្សនៅអាសីុយើងចូលចិត្តធ្វើ – Kalib9 ប្លែកៗ | Kalib9
kalib9

តោះមកមើលសកម្មភាពប្រចាំថ្ងៃដែលមនុស្សនៅអាសីុយើងចូលចិត្តធ្វើ

ចូរកុំភ្លេចពីទស្សនវិស័យអាស៊ី។ ពួកគេមិនតែងតែស្ងៀមស្ងាត់មនុស្សឆ្លាតដែលទទួលបាន “ជា” ។ តក្កវិជ្ជារបស់ប្រជាជនអាស៊ីជាញឹកញាប់ធ្វើឱ្យយើងនិយាយថា “អ្វី?” – ហើយមិនត្រឹមតែនៅពេលនិយាយពីការបញ្ចេញមតិផ្ទាល់នោះទេ …

 ៤ ៥ ៦ ៧ ៨ ៩ ១០ ១១ ១២ ១៣ ១៤ ១៥ ១៦ ១៧ ១៨១៩

២០

ប្រែសម្រួលដោយ៖ Kalib9

ប្រភព៖ BrightSide