២៧សន្លឹកបញ្ជាក់ថាអ្នកមិនគួួរទុកកូនរបស់អ្នកចោលក្នុងផ្ទះនោះទេ – Kalib9 ប្លែកៗ | Kalib9
kalib9

២៧សន្លឹកបញ្ជាក់ថាអ្នកមិនគួួរទុកកូនរបស់អ្នកចោលក្នុងផ្ទះនោះទេ

ប្រសិនបើអ្នកមានកូនតូចអ្នកដឹងច្បាស់ហើយថាគ្មានអ្វីដែលគួរឱ្យព្រួយបារម្ភជាងភាពស្ងៀមស្ងាត់យូរទេ។ ហើយនៅពេលពួកគេធ្វើឱ្យផ្ទះរញ៉េរញ៉ៃគឺយើងជាប៉ាមាក់នេះហើយជាអ្នកសម្អាត។

 ២ ៣ ៤ ៥ ៦ ៧ ៨ ៩ ១០ ១១ ១២ ១៣ ១៤ ១៥ ១៦ ១៧ ១៨ ១៩ ២០ ២១ ២២ ២៣ ២៤ ២៥ ២៦ ២៧

ប្រែសម្រួលដោយ៖ Kalib9

ប្រភព៖ BrightSide