២៨សន្លឹករូូបភាពចម្លែកៗដែលមិិនគួរឱ្យជឿ – Kalib9 ប្លែកៗ | Kalib9
kalib9

២៨សន្លឹករូូបភាពចម្លែកៗដែលមិិនគួរឱ្យជឿ

ជួនកាលការថតរូបភាពធម្មតាអាចមើលឃើញស្អាតជាងការថតរូបដោយប្រុងប្រយ័ត្ន។ នេះអាចកើតឡើងដោយសារតែកន្នែងមិនប្រក្រតីខ្លះដែលរូបថតត្រូវបានថតរឺក៏ថតបបានដោយចៃដន្យក៏មាន។

 ២ ៣ ៤ ៥ ៦ ៧ ៨ ៩ ១០ ១១ ១២ ១៣ ១៤ ១៥ ១៦ ១៧ ១៨ ១៩ ២០

២១

២២

 ២៣ ២៤ ២៥ ២៦

ប្រែសម្រួលដោយ៖ Kalib9

ប្រភព៖ BrightSide