១៨សន្លឹកដែលជារឿងចំលែកដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាមិនធ្លាប់បានឃើញ – Kalib9 ចែកចាយ | Kalib9
kalib9

១៨សន្លឹកដែលជារឿងចំលែកដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាមិនធ្លាប់បានឃើញ

រូបថតអាចមានភាពមិនធម្មតាដែលគួរឱ្យអស់សំណើចឬគួរអោយខ្លាច ដែលអ្នកថតរូបមិនមានបំណងក្នុងការថតនោះទេ។ នេះជាមូលហេតុដែលរូបថតដែលមានលក្ខណៈធម្មតាហាក់ដូចជាល្បីនៅលើអ៊ីនធឺណិត។

 ២ ៣ ៤ ៥ ៦ ៧ ៨ ៩ ១០ ១១ ១២ ១៣ ១៤ ១៥ ១៦ ១៧ ១៨

ប្រែសម្រួលដោយ៖ Kalib9

ប្រភព៖​ BrightSide