២៣សន្លឹកដែលជាច្នៃប្រឌិតជ្រុលខុសបច្ចេកទេសធ្វើឱ្យយើងអស់សំណើច – Kalib9 ប្លែកៗ | Kalib9
kalib9

២៣សន្លឹកដែលជាច្នៃប្រឌិតជ្រុលខុសបច្ចេកទេសធ្វើឱ្យយើងអស់សំណើច

អ្នកច្នៃប្រឌិតគឺជាមនុស្សមានការច្នៃប្រឌិតខ្លាំង ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ ជួនកាលពួកគេព្យាយាមយ៉ាងខ្លាំងពេកឬខុសបច្ចេកទេស។ នៅក្នុងករណីទាំងនេះយើងទទួលបាន “ស្នាដៃ” ពិតប្រាកដ។ ក្រុមការងារការលីប៩ បានប្រមូលរូបភាពមួយចំនួននៃការរចនាម៉ូដគំនិតដែលធ្វើឱ្យយើងក្ដៀនយោបល់និងធ្វើឱ្យអ្នកឆ្ងល់ថាតើពួកគេធ្វើបែបនេះបានដោយរបៀបណា។

 ២ ៣ ៤ ៥ ៦ ៧ ៨ ៩ ១០ ១១

១២ ១៣

១៤ ១៥ ១៦ ១៧ ១៨ ១៩ ២០ ២១ ២២ ២៣

ប្រែសម្រួលដោយ៖ Kalib9

ប្រភព៖​ BrightSide