២៦សន្លឹកដែលចង្ហាញពីផ្នែកដែលស្រស់ស្អាតរបស់ជីវិតយើង – Kalib9 ប្លែកៗ | Kalib9
kalib9

២៦សន្លឹកដែលចង្ហាញពីផ្នែកដែលស្រស់ស្អាតរបស់ជីវិតយើង

ជីវិតគឺស្រស់ស្អាតទោះបីជាយើងជាញឹកញាប់ភ្លេចអំពីវាហើយបានជាប់នៅក្នុងទម្លាប់ក៏ដោយ។ មិនមានរូបមន្តសកលសម្រាប់សុភមង្គលទេប៉ុន្តែអ្វីដែលតូចចិត្តដែលជុំវិញយើងអាចបង្កើតអារម្មណ៍នៃសន្តិភាពនិងភាពស្ងប់ស្ងាត់។

 ២ ៣ ៤

 ៦ ៧ ៨ ៩ ១០ ១១ ១២ ១៣ ១៤ ១៥ ១៦ ១៧ ១៨ ១៩ ២០ ២១ ២២ ២៣ ២៤ ២៥ ២៦

ប្រែសម្រួលដោយ៖ Kalib9

ប្រភព៖ BrightSide